Základné informácie

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu (RK-PREROD) je zariadením sociálnych služieb zriadeným Mestským úradom v Ružomberku, ktoré poskytuje služby a sociálne poradenstvo deťom, mládeži a ich rodinám na základe zákona č.448/2008 Z.z., § 33.

Zariadenie vzniklo v roku 2012 transformáciou detašovaného pracoviska Krízového strediska „Pálkovo centrum“ z Liptovského Mikuláša, ktoré pracovalo na území mesta Ružomberok s ohrozenými deťmi a mládežou od roku 2006.

V záujme klientov nášho zariadenia spolupracujeme: