Služby

Od roku 2021 poskytujeme aj terénnu sociálnu službu – mobilný nízkoprah – prostredníctvom karavanu meniaceho sa v lokalitách Roveň, Klačno, Silbigerka a v spolupráci s partnerskými organizáciami a dobrovoľníkmi poskytujeme preventívne voľnočasové aktivity neorganizovaným deťom a mládeži na ulici a sociálne poradenstvo ich rodičom, príp.dospelým a ďalej ich pozývame do našich špecializovaných programov a skupín.

 

V zariadení poskytujeme:

Základné sociálne poradenstvo je zamerané na posúdenie povahy problému osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informáciách o možnostiach riešenia a podľa potreby odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Špecializované sociálne poradenstvo:

 

Taktiež poskytujeme poradenstvo rodičom a rodinným príslušníkom detí a mládeže ohrozených závislosťou a experimentujúcich s návykovými látkami, prípadne v spolupráci s ďalšími subjektami sprostredkujeme liečbu závislostí.

 

Sociálna rehabilitácia je zameraná na aktivizáciu, rozvoj a nácvik zručností a schopností v základných sebaobslužných činnostiach a sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

 

Preventívne aktivity sú zamerané na predchádzanie rizikovému správaniu dieťaťa, osoby, rodiny, komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.

 

Školám ponúkame preventívne programy „Ako sa vyhnúť falošným ťahom“ a „Čistý život“ zamerané na prevenciu vzniku závislostí a tiež intervenčné programy zamerané na vzťahy a správanie v triednych kolektívoch, prípadne ubližovanie.