Blog

vrátiť sa na všetky blogy

Dobrý skutok s Kauflandom

Z minuloročnej novembrovej kampane firmy Kaufland, pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej predajne, nám aj vďaka Vášmu nákupu v predajni, firma darovala výťažok v hodnote 5743,- eur. Tieto plánujem použiť na rozvoj našich skupinových činností pre deti a mladých ľudí s ťažkosťami a problémami. Prvou oblasťou bude rozvoj schopností ohrozených detí spoločensky (do kolektívu) sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy prostredníctvom neformálneho vzdelávania v klubových programoch (celoročný výchovno-edukačný program v kluboch bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi, ako aj rozvoj komunikačných zručností a tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov). Tento celoročný program, ktorý aktuálne prebieha v 4 pravidelných skupinách v zariadení a na školách, je prepletený zaujímavou záujmovou činnosťou, dobrodružnými pobytmi s deťmi a vrcholí atraktívnym výchovno-rekreačným pobytom v letných mesiacoch. Druhou oblasťou, do ktorej chceme získané prostriedky investovať je prevencia – predchádzanie vzniku šikanovania vo vzťahoch v triednych kolektívoch.

www.kaufland.sk