Intervenčné programy

Základným a stredným školám tiež ponúkame intervenčný program do triednych kolektívov, kde sú narušené sociálne vzťahy, prípadne dochádza k ubližovaniu (šikanovaniu).

Program pozostáva z:

  • diagnostickej fázy (zisťovanie prostredníctvom sociometrických dotazníkov, projektívnych techník, skupinových a individuálnych rozhovorov)
  • vyhodnocovacia fáza (konzultácia s pedagógmi, vedením školy, návrh a odporúčania riešení, príp. konzultácia s rodičmi)
  • fáza naštartovania pozitívnych zmien v kolektíve (zážitkové techniky kooperácie, pozitívnej spätnej väzby a rešpektovania rozdielnosti medzi žiakmi)
  • možnosť ďalšej odbornej individuálnej alebo skupinovej starostlivosti
  • kontrolné stretnutie v kolektíve po 6 mesiacoch
  • program trvá v závislostí od problému v triednom kolektíve a samotnej práce žiakov 8 – 15 vyučovacích hod., realizovaných zväčša v 2-3 hod. blokoch, s časovým odstupom.