Služby

V zariadení poskytujeme:

  • sociálne poradenstvo (základné aj špecializované)
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • sociálnu rehabilitáciu
  • preventívne aktivity

 

Základné sociálne poradenstvo je zamerané na posúdenie povahy problému osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informáciách o možnostiach riešenia a podľa potreby odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

 

Špecializované sociálne poradenstvo:

  • je zamerané na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov dieťaťa, rodiny a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci.
  • vykonáva sa ambulantnou formou – individuálne a skupinovo na báze poradenskej komunity pre deti a mládež s problémami v sociálnom správaní a poruchami správania a inými problémami, pričom sa systematicky využívajú skupinové techniky, skupinový rozhovor, skupinová dynamika, skupinové učenie, metódy sociálneho tréningu.
  • tento druh činnosti sa uskutočňuje na základe informovaného súhlasu podpísaného zákonným zástupcom dieťaťa.
  • uskutočňuje sa aj terénnou formou prostredníctvom terénnych programov a preventívnych programov na školách.

 

Taktiež poskytujeme poradenstvo rodičom a rodinným príslušníkom detí a mládeže ohrozených závislosťou a experimentujúcich s návykovými látkami, prípadne v spolupráci s ďalšími subjektami sprostredkujeme liečbu závislostí.

 

Sociálna rehabilitácia je zameraná na aktivizáciu, rozvoj a nácvik zručností a schopností v základných sebaobslužných činnostiach a sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

 

Preventívne aktivity sú zamerané na predchádzanie rizikovému správaniu dieťaťa, osoby, rodiny, komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie.

 

Školám ponúkame preventívne programy “Ako sa vyhnúť falošným ťahom” a “Čistý život” zamerané na prevenciu vzniku závislostí a tiež intervenčné programy zamerané na vzťahy a správanie v triednych kolektívoch, prípadne ubližovanie.