“Makaj na sebe” a zaži tábor s PRERODom

V našom zariadení poskytujeme deťom a mladým celoročný program – skupinových stretnutí zameraný na rozvoj základných sociálnych zručností (komunikácie, vyjadrenie svojich pocitov, empatie, asertivity, spolupráce, zvládanie záťažových situácií) z dôvodu predchádzania vzniku problémov a pomoci rodinám vo výchove a v krízových životných situáciách. Počas školského roka vedieme deti k aktívnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času a realizácii, poskytnutím priestoru a pomôcok na nízkoprahovú (dostupnú) športovú činnosť a organizovaním športových turnajov vytvárame priestor na spoločné stretnutie detí. Okrem týchto činností je budujúcou a formujúcou súčasťou našej činnosti realizovanie rekreačno-náučných prímestských táborov a výchovno-rekreačných pobytov počas voľných prázdninových dní.

V projekte Makaj na sebe“ a zaži tábor s PRERODOm“ chceme zrealizovať v spolupráci s miestnym združením YMCA, výchovno-rekreačný pobyt v zahraničí, ktorý bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi ako aj na rozvoj komunikačných zručností a tiež tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov. Pobyt bude zameraný aj na poznanie novej krajiny, získanie nových zážitkov a relaxáciu. Prostredníctvom zážitkových techník budú deti vedené k funkčnej orientácii v novom prostredí, spoznávaniu kultúry a hodnôt daného regiónu a kontaktom s inými ľuďmi bude posilňované rešpektovanie sa a tolerancia. Projekt podporili:

logoO2logo YMCA