Mesačné archívy: Január 2019

Dobrý skutok s Kauflandom

Z minuloročnej novembrovej kampane firmy Kaufland, pri príležitosti otvorenia zrekonštruovanej predajne, nám aj vďaka Vášmu nákupu v predajni, firma darovala výťažok v hodnote 5743,- eur. Tieto plánujem použiť na rozvoj našich skupinových činností pre deti a mladých ľudí s ťažkosťami a problémami. Prvou oblasťou bude rozvoj schopností ohrozených detí spoločensky (do kolektívu) sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy prostredníctvom neformálneho vzdelávania v klubových programoch (celoročný výchovno-edukačný program v kluboch bude zameraný na lepšie sebapoznanie, posilňovanie sebavedomia, sebadôvery, zodpovednosti, zlepšenie vzťahov medzi deťmi, ako aj rozvoj komunikačných zručností a tréning zvládania záťažových situácií v kolektíve rovesníkov). Tento celoročný program, ktorý aktuálne prebieha v 4 pravidelných skupinách v zariadení a na školách, je prepletený zaujímavou záujmovou činnosťou, dobrodružnými pobytmi s deťmi a vrcholí atraktívnym výchovno-rekreačným pobytom v letných mesiacoch. Druhou oblasťou, do ktorej chceme získané prostriedky investovať je prevencia – predchádzanie vzniku šikanovania vo vzťahoch v triednych kolektívoch.

www.kaufland.sk

 

Štedré Vianoce 2018

Vianoce 2018 boli v prerode naozaj štedré. Štedré na vzájomné priateľské stretnutia dospelých a detí z rozličných klubov, ktoré sa počas roka stretávali na výletoch, spoločných akciách, pobytoch a teraz mohli zasadnúť k spoločnému “štderopoobednému” stolu a vzájomne si vyjadriť poďakovanie za prežitý rok. Boli štedré na vďačnosť voči všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k budovaniu dobrých vzťahov a rozvoju detí a mladých v prerode, počas uplynulého roka. Boli štedré na radosť a smiech (aj na dobrých vtipoch) a v neposlednej miere boli štedré na dary, aj vďaka Nadácii pre deti Slovenska, ktorá podporila náš projekt “Spoznaj (sa) viac s prerodom”, ktorý budeme realizovať v roku 2019. Už sme zakúpili a po prvýkrát otestovali korčule na predvianočnom korčuľovaní :)

Vďaka Bohu za všetko a s jeho požehnaním “hor sa” do roku 2019, zažiť plno nových dobrodružstiev a osobných prerodov…to vinšujeme do nového roka 2019 aj Vám…

D&J prerod